top of page
Søk
  • Forfatterens bildeCecilia Hofvind

Sakkyndig sitt arbeid i saker etter barneloven
I alle avgjørelser om barn er det hensynet til barnets beste som står i fokus. Likevel er det ikke alltid så lett å vite hva som er til barnets beste, særlig hvis det er alvorlige bekymringer eller høyt konfliktnivå mellom foreldrene.


I barnefordelingssaker oppnevnes det en sakkyndig til å bistå dommeren i å komme frem til løsninger som er det beste for barnet. Den som oppnevnes som sakkyndig er en psykolog eller psykiater og må i tillegg stå på Norsk Psykologforening sin liste over godkjente sakkyndige.


Retten oppnevner en sakkyndig etter at det er gjennomført planmøte mellom din advokat, dommeren og motpartens advokat. Hensikten med det er å oppnevne en sakkyndig som er særlig kompetent til å utrede de spørsmålene som saken reiser.


Den sakkyndige er ikke en dommer i saken. Likevel vil den sakkyndige sine vurderinger som oftest ha svært mye å si for hvordan dommeren vurderer saken.


Den sakkyndige oppnevnes etter barneloven §61 nr. 1 eller nr. 3. Det er spørsmålene i saken som avgjør hvilket oppdrag sakkyndig får.


Barneloven § 61 nr. 1


En sakkyndig med mandat etter barneloven § 61 nr. 1 er med på det saksforberedende møtet og skal bistå dommeren i- eller lede meklingen mellom partene. Det er viktig å ha klart for seg at mekling i de saksforberedende møtene ikke er det samme som rettsmekling, men et ledd i den rettslige prosessen.


Den sakkyndige kan ha samtaler med partene hver for seg og med barnet dersom det samtykkes til det.


En sakkyndig som har fått oppdrag etter § 61 nr. 1 skal ikke utrede saken.


Et sakkyndigoppdrag kan endres underveis dersom det er behov for det.


Barneloven § 61 nr. 3


En sakkyndig blir oppnevnt etter § 61 nr. 3 hvis det er påstander om vold og overgrep fra den ene forelderen, eller hvis det er påstander om rus og psykiske lidelser som kan ha betydning for hvordan forelderen utøver sin foreldrefunksjon.


Mandatet til sakkyndig kan for eksempel være:


  • Gi en beskrivelse og vurdering av barnets utviklingsstatus og omsorgsbehov- Hva skyldes eventuelle avvik?

  • Beskriv og vurder foreldrenes omsorgsevne- oppfatter foreldrene barnets behov?

  • Beskriv den følelsesmessige tilknytningen mellom barnet og foreldrene

  • Gi prognoser/ vurder/ drøft, i den grad det er psykologfaglig relevant, konsekvensene for barnet ved oppvekst hos hver av foreldrene/ ulike samværsordninger/ ikke samvær.

  • Eventuelle risikomomenter bes særlig drøftet.


Den sakkyndige vil samtale med partene hver for seg, komme på hjemmebesøk og snakke med barnehage eller skole. I tillegg vil sakkyndig kunne snakke med andre instanser, som BUP, barnevern og helse.


Deretter vil sakkyndig skrive en rapport som sendes til retten og partenes advokater før hovedforhandlingen.


Sakkyndig sin rapport og anbefalinger har ofte stor betydning, men sakkyndig er ikke bundet av sin rapport og kan endre standpunkt i sin vitneforklaring under hovedforhandlingen.Hva er viktig å tenke på i valg av sakkyndig og mandat?


Sakkyndig sitt oppdrag, enten det er etter § 61 nr. 1 eller nr. 3, er å finne en løsning som sikrer barnets beste gjennom en best mulig omsorgsbase, trygghet og stabilitet.


Det vil ha stor betydning i saken både hvilken lovbestemmelse sakkyndig oppnevnes etter og hvilket mandat som gis. Det vil også ha betydning hvem som velges som sakkyndig.


Advokaten har en viktig rolle i denne prosessen.


Advokaten skal sørge for at saken blir riktig belyst, og at man har en klar strategi for hvordan man går frem i saken. Dette vil nemlig ha stor betydning for om retten mener det skal oppnevnes en sakkyndig for å mekle og veilede, eller for å utrede. I saker der det har vært vold, rus, psykiatri eller andre forhold som medfører en maktubalanse mellom partene, så skal man være svært forsiktig med å gå inn i en mekling med sakkyndig. Nettopp fordi disse forholdene er alvorlige og påvirker både barn og foreldre. Det er da viktig å finne ut av hvordan dette påvirker før sakkyndig egentlig kan si noe om hvilke løsninger som kan være gode for barnet.


Videre har advokaten en rolle i valg av sakkyndig og i utformingen av mandatet.


I alt dette er det viktig å ha en advokat som kjenner saken din, vet hva som er viktig for deg og som har erfaringen til å kunne ta gode vurderinger for deg og barnet ditt fremover.
Skrevet av Cecilie Hofvind


Vil du ha min hjelp i din sak, eller har spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg? Ta kontakt på cecilia@rastum.no eller tlf: 92 68 94 61 for en gratis og uforpliktende prat om din sak.

Vil du lese mer?

Vi har flere artikler om samvær, konflikt, barn og familierett som du finner under "blogg".


Last gjerne ned guiden til hvordan du får til en god barnefordeling selv, uten bruk av advokat ved å gå inn på rastum.no/barnefordeling


Her får du nyttige tips til hvordan du kan gå frem for å skape gode løsninger.

Comments


bottom of page